زیست شناسی کوانتومی

زیست شناسی کوانتومی

معرفی زیست شناسی کوانتومی

زیست شناسی کوانتومی از رشته‌های نوظهور در حوزه مطالعات مکانیک کوانتومی است که طی دهه گذشته مطالعات وسیعی را به خود اختصاص داده است. ساختار شیمیایی سامانه‌های زیستی از مولکول‌های پیچیده در ابعاد نانو و زیرنانومتری شکل گرفته است. همان‌طور که می‌دانیم فیزیک کوانتوم بیشتر با پدیده‌های میکروسکوپی همچون الکترون، فوتون و اتم‌ها سر و کار دارد. با توجه به نزدیکی ابعاد و مقیاس‌های دو علم زیست‌شناسی و فیزیک کوانتومی، به نظر می‌رسد که مکانیک کوانتومی در توصیف رفتار سامانه‌های زیستی باید نقش داشته باشد.
در سال‌های اخیر، برخی تحقیقات، دست‌آوردها و شواهد قوی و جدیدی در این حوزه وجود دارند که نشان می‌دهد قوانین مکانیک کوانتومی نقش مهمی در توصیف و توجیه برخی پدیده‌های زیستی بازی می‌کنند‎‎. این موضوع امیدهایی را برای موفقیت این رهیافت ایجاد کرده است که در ادامه به برخی از این پدیده‌ها اشاره می‌شود.

 

  1. انتقال انرژی با بازدهی بالا در فرآیند فوتوسنتز: همدوسی و درهمتنیدگی کوانتومی
  2. اثرات کوانتومی در مغز
  3. مسیریابی اسپینی و مغناطیسی پرندگان مهاجر و مکانیک کوانتومی
  4. حس تک فوتون توسط چشم انسان
  5. هک کردن زیست‌شناسی انسان
  6.  اثرات کوانتومی در DNA
مقالات حوزه زیست شناسی
123>>>
login