شبیه سازی کوانتومی

شبیه سازی کوانتومی

معرفی حوزه شبیه سازی

حوزه شبیه سازی کوانتومی به دو بخش شبیه سازی آزمایشگاهی و شبیه سازی کامپیوتری تقسیم می شود.
در شبیه سازی آزمایشگاهی کوانتومی، از سیستم های کوانتومی که قابلیت کنترل پذیری دارند برای بازتولید رفتار سیستم های کوانتومی غیرقابل دسترس که بررسی آن ها در آزمایشگاه دشوار است استفاده می شود. معمولا شبیه سازی این موارد برای رایانه های کلاسیک استاندارد ناکارآمد است. به طور کلی، شبیه-سازی کلاسیکی سیستم های کوانتومی نیازمند منابع زیادی است که با بزرگ شدن اندازه سیستم افزایش پیدا می کند.
به طور کلی هدف از شبیه سازی کوانتومی عبارت است از: شناسایی مدل های جالب و مهم که برای شبیه سازی های کلاسیک به صورت محاسباتی دشوار هستند، توسعه ابزار اعتبارسنجی و تایید نتایج حاصل از شبیه سازهای کوانتومی و همچنین طراحی چیدمان های آزمایشی و کاربردی با اندازه کافی و در عین حال دارای تعداد درجه آزادی بالا برای کنترل پارامترهای کوانتومی آن.
مقالات حوزه شبیه سازی
1234>>>
login