رویدادها
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سند ملی توسعه فناوری های کوانتومی ایران را تدوین می‌کند

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سند ملی توسعه فناوری های کوانتومی ایران را تدوین می‌کند

سند ملی توسعه فناوری های کوانتومی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و به درخواست مرکز فناوری های کوانتومی ایران در حال تدوین است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مرکز فناوری های کوانتومی ایران مسئولیت تدوین سند ملی توسعه فناوری های کوانتومی را به این مرکز واگذار نموده است. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان یکی از فعال ترین نهادهای سیاست پژوهی کشور و با تکیه بر تجربه اعضاء هیات علمی خود در تدوین اسناد ملی توسعه فناوری پروژه تدوین سند ملی توسعه فناوری های کوانتومی کشور را آغاز نموده است و امیدوار است به زودی نسخه اول از این سند ملی را رونمایی نماید. هدف اصلی درپروژه مذکور شناسایی اولویت ها در حوزه فناوری های کوانتومی، تدوین سیاست ها و اقدامات کلیدی جهت توسعه فناوری های کواتومی با توجه به سطح توانمندی های فعلی کشور می باشد. مطالعه اسناد و مدارک سیاستی و علمی ملی و بین المللی، مصاحبه با خبرگان و سیاستگذاران و ایجاد درک صحیح از رویکردهای ملی در این بخش از فعالیت های کلیدی در این پروژه می باشد.

امید است با تدوین این سند ملی و تصویب آن در نهادهای ذی ربط، توسعه فناوری های کوانتومی در کشور رشد مضاعفی یابد و امکان همگرایی بازیگران کلیدی در آن بیش از پیش فراهم شود.

 فناوری های کوانتومی یکی از فناوری های نوظهور می باشد که زمینه ساز تحولی جدی در کسب و کارهای جدید و مشاغل مرتبط با آنها می باشد. مشاغل و کسب و کارهای زیادی در اطراف فناوری کوانتومی در حال شکل‌گیری هستند. فرایند تحقیق و توسعه و استقرار فناوری کوانتومی به سرعت در حال رشد می باشد و همین امر موجب تسریع در بکارگیری این فناوری در حوزه های مختلف همچون تراشه ها، صنعت خودروسازی، اینترنت، علم مواد و سایر حوزه ها شده است. این فناوری همچون فناوری های نوظهور دیگر برای کشورهایی که به دنبال جهش و همپایی فناورانه و نوآورانه می باشند دارای اهمیت می باشد. زیرا فاصله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این فناوری های قابل توجه نمی باشد و می توان با حضور به موقع در جریان توسعه این فناوری نقشی کلیدی در آینده در این حوزه بازی نمود. در ایران نیز در سال های اخیر تلاش های متعددی جهت حضور در این عرصه فناوری انجام شده است که لزوم تدوین سندی ملی در این زمینه برای همگرایی بیشتر بازیگران و تجمیع منابع در دسترس را ضروری نموده است.
منبع: nrisp

 
امتیاز دهی
 
 

login