حمایت از پایان نامه های دانشجویی

مرکز فناوری‌ های کوانتومی ایران در راستای توسعه فناوری های کوانتومی در کشور از پروژه‌های دانشجويي و کسری خدمت مرتبط با محورهای ذیل حمایت به عمل می آورد:


الکترونيک/ رمز

 1. شبيه سازی و بهينه سازی پروتکلهای Processing Post در رمزنگاری کوانتومی
 2. شبيه سازی تاثير پنجره های زمانی آشکارسازی در نرخ امن رمز نگاری
 3. مشخصه يابی درجه تصادفی بودن دستگاه توليد رشته اعداد تصادفی
 4. ساخت دستگاه توليد رشته اعداد تصادفی
 5. تعيين تاثير مقدار درجه تصادفی بودن دستگاه توليد رشته اعداد تصادفی در نرخ رمز نگاری امن
 6. ساخت سيستمهای همزمان ساز سريع
 7. طراحی و ساخت درايور ليزر فرکانس بالا
 8. طراحی و ساخت مولد سيگنال سريع
 9. طراحی و ساخت کنترل باياس مدولاتورهای الکترواپتيک
 10. افزايش فرکانس کار آشکارسازهای تک فوتون با  استفاده از روش self-differencing

اپتيک/ فوتونيک
 1. بررسی تجربی تاثيرات عدم هم خط سازی قطعات در عملکرد سيستم رمز نگاری کوانتومی در فضای ازاد
 2. شبيه سازی تاثيرات عدم هم خط سازی قطعات در عملکرد سيستم رمز نگاری کوانتومی در فضای ازاد
 3. بررسی تجربی تاثيرات عدم هم خط سازی قطعات در عملکرد سيستم رمز نگاری کوانتومی مبتنی بر فيبر نوری
 4. شبيه سازی تاثيرات عدم هم خط سازی قطعات در عملکرد سيستم رمز نگاری کوانتومی مبتنی بر فيبر نوری
 5. شبيه سازی تاثير توربلانس و شرايط اتمسفری در عملکرد سيستم رمز نگاری کوانتومی فضای ازاد
 6. شبيه سازی عوامل نوسانات قطبش در فيبر نوری و تاثيرات آن در نرخ امن رمز نگاری کوانتومی
 7. بررسی تجربی عوامل موثر در سرعت و دامنه نوسانات قطبش در فيبر های نوری
 8. شبيه سازی عوامل موثر در نوسانات فاز در فيبر نوری و تاثيرات آن در نرخ امن رمز نگاری کوانتومی
 9. بررسی تجربی عوامل موثر در سرعت و دامنه نوسانات فاز در فيبر های نوری
 10. بررسی تجربی تاثير عدم تشابه آشکارسازهای تک فوتون در کاهش امنيت در رمز نگاری کوانتومی
 11. شبيه سازی و بررسی تجربی توليد هارمونیک دوم در موجبرهای نوری 
 12. طراحی و ساخت ادوات نوری مجتمع
 13.  طراحی و ساخت ميکرو کاواکهای مبتنی بر گرافن
 14. بررسی روشهای توليد در همتنيدگی در ناحيه ميکروويو
 15. مشخصه يابی مبنع تک فوتون با اندازه گيری ميزان همبستگی درجه دوم
 16. طراحی و شبيه سازی گيتهای کوانتومی مبتنی بر اپتيک غير خطی

فایل
دستورالعمل حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی (pdf)
login