حمایت از طرحهای پژوهشی

مرکز فناوری‌ های کوانتومی ایران در راستای توسعه فناوری های کوانتومی در کشور از طرحهای پژوهشی مرتبط با محورهای ذیل حمایت به عمل می آورد:

محورهای پژوهشی:

ارتباطات کوانتومی:

 • توسعه پروتکل های رمزنگاری کوانتومی
 • روش های پیشگیری از امکان شنود
 • حالت های درهم تنیده کوانتومی ( اندازه حرکت و..)
 • تکرار کننده های کوانتومی
 • حافظه های  کوانتومی
 • آشکارسازهای تک فوتونی
 • چشمه های تک فوتونی
 • تولید کننده های  اعداد  تصادفی کوانتومی
 • انواع چیدمان اپتیک کوانتومی
 • شبیه سازی های کامپیوتری مربوط به رمزنگاری کوانتومی
 • آزمایش های تحت SPDC
 • سامانه های  تولید حالت های درهم تنیده در ابعاد کوچک
 • پردازش اپتیکی یا الکترونیکی سیگنال های کوانتومی
 • اندازه  گیری حالت های مختلف کوانتومی
 • فرابرد کوانتومی
 • انتقال حالت های کوانتومی
 • ماهواره کوانتومی

حسگرها و اندازه گیری کوانتومی:

زیست شناسی کوانتومی:

شبیه سازی کوانتومی:

محاسبات کوانتومی:


فایل
دستورالعمل حمایت از طرح‌های پژوهشی (pdf)

login