زیرلایه های الکترون

زیرلایه های الکترون

ممکن است از رابطه‌ای که پیش‌تر برای محاسبه‌ی انرژی لایه‌های الکترونی معرفی شد، این‌طور برداشت شود که همه‌ی الکترون‌های یک لایه، دارای انرژی کاملا برابر هستند، اما این لزوما درست نیست.

طبق معمول، مکانیک کوانتومی باعث مقداری ابهام می‌شود. یک لایه‌ی الکترونی، به تعدادی زیرلایه تقسیم می‌شود که انرژی هر‌یک از معادله‌ی مذکور بدست می‌آید، در حالیکه زیرلایه‌های دیگر دارای تغییرات کوچکی حول آن تراز انرژی می‌باشند. ممکن است یک الکترون در هر کدام از زیرلایه‌های یک لایه‌ی الکترونی حضور داشته باشد. این زیرلایه‌ها با حروف s، p، d، f و بعد به ترتیب الفبا با g، h، i و همینطور تا آخر مشخص می‌شوند. داخلی‌ترین لایه یعنی K، تنها یک زیرلایه دارد که به 1s معروف است. دومین لایه یعنی L، دارای دو زیرلایه با نام‌های 2s و 2p است. لایه ی سوم، M، سه زیرلایه با اسامی 3s، 3p و 3d دارد و لایه‌های بعدی نیز به همین ترتیب طبقه‌بندی می‌شوند.
وجود این زیرلایه ها ناشی از این نکته است که تابع موج الکترون‌ها برای توزیع فضایی‌شان، یک محدوده‌ی کوچک جابجایی را مجاز می‌داند، بنابراین یک الکترون، احتمال مشخصی برای حضور در یکی از این زیرلایه‌ها خواهد داشت.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
login