مقالات حوزه ارتباطات امن
فناوری کوانتومی با تزریق سیلیکون

فناوری کوانتومی با تزریق سیلیکون

الماس طراحی شده با نقص شناخته شده به عنوان «مراکز خالی» دارای پتانسیل خوبی برای استفاده در مسیریاب های اینترنت کوانتومی در آینده است.

در این زمینه بیشتر تحقیقات بر روی الماس با مراکز حفره – ازت متمرکز شده است، که در آن یک اتم کربن حذف و با یون نیتروژن با بار منفی جایگزین شده است. محققان همچنین با مراکز سیلیکون آزمایش کرده اند که فوتون ها را در طول موج های سازگارتر نسبت به مراکز حفره-ازت منتشر می کنند و به طور بالقوه برای ارتباطات در امتداد فیبرهای نوری مناسبترند، اما در ذخیره اطلاعات اطمینان کمتری است.
در دانشگاه پرینستون ناتالی-دی-لئون و همکارانش، تزریق اتم های سیلیکون به الماس خالص آلائیده با بور را انجام داده اند. این پژوهشگران شان داده اند که فوتون های گسیلی در طول موج های مناسب تر مراکز دارای ازت بودند و بنابراین برای ارتباطات در فیبر نوری مناسب تر هستند ولی ذخیره اطلاعات دارای ضریب اطمینان پایین تری است. 
 
بيشتر