مقالات حوزه ارتباطات امن
زمینه های مادی برای فنآوری های کوانتومی فوتونی مبتنی بر اسپین

زمینه های مادی برای فنآوری های کوانتومی فوتونی مبتنی بر اسپین

هدف اصلی در علوم اپتیک کوانتومی و اطلاعات کوانتومی، توسعه شبکه های کوانتومی برای ایجاد درهم تنیدگی بین حافظه¬های کوانتومی توزیع شده است.

پیشرفت تجربی بر اساس کیفیت و کارآیی تداخل کوانتومی نور-ماده در ارتباط با حالت های کوانتومی فوتون به حالت های داخلی گسیلنده های کوانتومی است.
گسیلنده های کوانتومی در جامداتی که دارای خواص شبیه به اتم ها و یون ها هستند، فرصتی برای ایجاد واسط های کوانتومی نور-ماده در سخت افزارهای جمع وجور ارائه می دهند. این گسیلنده های کوانتومی نیاز به یک زمینه مادی دارند که خواص اسپینی و اپتیکی پایدار را مانند ساخت مدارهای فوتونیک کوانتومی فراهم سازد.
از آنجا که هنوز هیچ سیستم گسیلنده ای ایده آل نیست و کاربردهای مختلف به خواص مختلف نیاز دارد، چندین واسط کوانتومی نور-ماده در زمینه های مختلف توسعه می یابد. در این پژوهش بازنگری پیشرفت در سه سیستم عامل اصلی را شامل می شود: الماس، کاربید سیلیکون و نیمه هادی های نیمه رسانای اتمی.

https://www.nature.com/articles/s41578-018-0008-9 


 

بيشتر