مقالات حوزه ارتباطات امن
فناوری های کوانتومی با فصل مشترک اسپین های حالت جامد

فناوری های کوانتومی با فصل مشترک اسپین های حالت جامد

اسپین ناخالصی ها در جامدات، معماری منحصر به فردی را برای تحقق فنآوری های کوانتومی فراهم می کند.

ثبت الکترون ها و اسپین هسته های مجاور در یک شبکه، شامل دستکاری و خواندن حالت ها، حافظه کوانتومی طولانی مدت و انتقال طولانی مدت حالت های کوانتومی با گذارهای نوری است که به طور منسجم اسپین ها و فوتون ها را به هم متصل می کند.
این ویژگی ها همراه با مهندسی وسیله های حالت جامد، اسپین ناخالصی را به عنوان منبعی مطمئن برای شبکه های کوانتومی، پردازش اطلاعات و سنجش ایجاد می کند.
با تمرکز بر روش های اپتیکی برای دسترسی و اتصال اسپین، پیشرفت های اخیر در سیستم های ناخالص مانند مراکز رنگی در الماس و سیلیکون کاربید، یون های خاک های نادر در مواد جامد و اهداکنندگان سیلیکون را بررسی شده است.
در این پژوهش از طریق پیشرفت  هایی در زمینه نانوساختارها، کنترل کوانتومی و مهندسی مواد راهی برای فناوری های کوانتومی در مقیاس چیپ پرداخته شده است.

 

https://www.nature.com/articles/s41566-018-0232-2

بيشتر