مقالات حوزه ارتباطات امن
فوتون های در هم تنیده و فیبرهای نوری

فوتون های در هم تنیده و فیبرهای نوری

یکی از مشکلات مهم در تولید فوتون های درهم تنیده، انتقال آن ها تا مسافت زیاد است.

منبع اصلی تولید فوتون های درهم تنیده، فرایند غیرخطی SPDC در کریستال های غیرخطی است. با تابش باریکه پمپ به کریستال، زوج فوتون های ایدلر و سیگنال تولید می-شوند که بر اساس پایستگی انرژی و اندازه حرکت، جمع انرژی و اندازه حرکت فوتون های تولیدی، برابر انرژی و اندازه حرکت فوتون  پمپ است. 
فوتون های درهم تنیده قطبشی در کریستال در محدوده 700 تا900 نانومتر هستند که در این محدوده طیفی،فوتون ها تا فاصله زیاد در فیبرهای استاندارد، قابل انتشار نیستند. در حالیکه در کاربردهای مخابراتی نیاز است تا فوتون ها مسافت زیادی را در فیبر نوری طی کنند. 
یکی از منابع جدید تولید فوتون های درهم تنیده، آینه  حلقوی فیبرنوری است. با کمک ویژگی های غیرخطی فیبر، می توان هم فوتون های همبسته تشخیص پذیر تولید کرد و هم فوتون های درهم تنیده ای که در فناوری کوانتومی بسیار کاربرد دارند. طول موج  فوتون های درهم تنیده ای تولید شده در فیبر، 1550 نانومتر و 1310 نانومتر هستند که برای کاربرد در مخابرات مناسب خواهند بود و همچنین در این طول موج، اتلاف ناشی از انتشار در فیبر کم است. 
فرایند ترکیب چهارموج در فیبر عامل تولید فوتون های درهم تنیده است؛ در این فرایند، دو فوتون پمپ ورودی به فیبر ناشی از غیرخطی مرتبه سه، همزمان به دو فوتون درهم تنیده ایدلر و سیگنال تبدیل خواهند شد.    

بيشتر