مقالات حوزه ارتباطات امن
یک روش کم هزینه و کم حجم برای توزیع کلید کوانتومی

یک روش کم هزینه و کم حجم برای توزیع کلید کوانتومی

در این مقاله طراحی یک سیستم رمزنگاری کوانتومی جدید در فضای آزاد با نرم افزار ساخته شده و با هدف خاص ارائه داده شده¬است که می تواند در شرایط نور روز عمل کند. هر دو ماژول فرستنده و گیرنده با استفاده از اجزای کم هزینه ساخته شده¬اند و رمزنگاری در طول چند متر انجام شده¬است. در این مقاله تجزیه و تحلیل نرم افزار و همچنین نتایج نرخ¬های خطا و عملکرد مخفی در سطوح مختلف نور پس زمینه نشان داده شده است.

J L Duligall, M S Godfrey, K A Harrison, W J Munro and J G Rarity

Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, University Walk, Bristol BS8 1TR, UK

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/8/10/249/pdf
بيشتر