مقالات حوزه ارتباطات امن
یک روتر کوانتومی برای درهم تنیدگی در ابعاد بزرگ

یک روتر کوانتومی برای درهم تنیدگی در ابعاد بزرگ

درهمتنیدگی کوانتومی نقش مهمی در تست های بنیادین مکانیک کوانتومی دارد. درهم تنیدگی فوتون ها در سطوح و یا ابعاد مختلف، محدودیت های اندازه یک حالت درهم تنیده را بررسی می کند و همچنین کاربردهای این حالت ها را در اطلاعات کوانتومی برای ما گسترده می سازد. در مقاله نشان داده می شود که چگونه حالت کوانتومی چند بعدی دو فوتون¬ که در حرکت زاویه ای مداری درهم تنیده هستند، می تواند به دو حالت درهم تنیده با ساختار کوچکتر تقسیم شود. این مقاله نشان می دهد که درهم تنیدگی یک ویژگی کوانتومی است که می تواند به قسمت های فضایی جدا شده تقسیم شود.

Institute for Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI), Austrian Academy of Sciences

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-9565/aa5917/meta
بيشتر