مقالات حوزه محاسبات
الگوریتم ژنتیک هیبریدی بر مبنای محاسبات کوانتومی برای بهینه سازی عددی و تخمین پارامتر

الگوریتم ژنتیک هیبریدی بر مبنای محاسبات کوانتومی برای بهینه سازی عددی و تخمین پارامتر

محاسبات کوانتومی بر اساس الگوریتم ژنتیک برای توسعه الکوریتم های ژنتیک برگرفته از اصول مکانیک کوانتومی برای بهینه سازی عددی به کار می رود. در این مقاله محققان با ترکیب جستجوی کیوبیتی الگوریتم کوانتومی در اندازه های میکرونی و جستجوی کلاسیکی ژنتیک در کدگذاری های واقعی در اندازه های بزرگ مقیاس به بهینه سازی موثرتری دست یافته اند. نتایج شبیه سازی مبتنی بر توابع موثر یودن این روش در کیفیت، بازده توانمندی پارامترها و شرایط اولیه را نشان می دهند.

Hybrid genetic algorithm based on quantum computing for numerical optimization and parameter estimation, Applied Mathematics and Computation, 171, 1141, 2005.


LingWang, FangTang, And HaoWu

 Department of Automation, Tsinghua University, Beijing, China
   Department of Physics, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing, China
 
https://doi.org/10.1016/j.amc.2005.01.115

بيشتر