مقالات حوزه زیست شناسی
توصیف کوانتومی شعور و آگاهی

توصیف کوانتومی شعور و آگاهی

در این مقاله، رابطه بین فروپاشی کوانتومی و آگاهی تحت این فرض که فروپاشی کوانتومی یک فرآیند دینامیکی است بازنگری شده است. نویسندگان مقاله استدلال می‌کنند که ناظر آگاه می‌تواند از دستگاه اندازه‌گیری فیزیکی در طی فرایند فروپاشی کوانتومی به خاطر ماهیت ذاتی آگاهی، نقش متفاوتی داشته باشد؛

ناظر آگاه می‌تواند بداند که آیا او در یک وضعیت دقیق است یا در حالت برهم‌نهی کوانتومی، در حالی که دستگاه اندازه‌گیری فیزیکی نمی‌تواند "آگاه" باشد. در نتیجه، ناظر آگاهی می‌تواند حالت‌های مشخص و برهم‌نهی کوانتومی را تشخیص دهد، در حالی که دستگاه اندازه‌گیری فیزیکی بدون آگاهی نمی‌تواند انجام دهد. نتایج نشان می‌دهند که آگاهی در مواجهه با وجود فروپاشی کوانتومی در دنیای فیزیکی اثرات علیت دارد. بر این اساس، هوشیاری قابل کاهش نیست و یا در حال ظهور است، اما یک ویژگی اساسی جدید ماده است. این ممکن است مبنای کوانتومی روان‌شناسی را ایجاد کند و آن را یک راه حل امیدوار کننده برای مشکل سخت آگاهی باشد.

علاوه بر این در این مقاله، پیشنهاد شده است که یک نظریه واحد و آگاهی شامل دو بخش است: یکی از اصول روان شناختی یا اصل متناظر بین محتوا آگاه و حالت ماده است و دیگری تکامل کوانتومی حالت ماده است که شامل عنصر تکاملی قطعی غیر خطی معرفی شده توسط آگاهی و مربوط به محتوای آگاه است. در انتهای مقاله نیز، برخی از طرح‌های تجربی برای آزمایش نظريه کوانتومی آگاهی ارائه شده اند.

 

link.springer.com/article/10.1007/s11023-007-9084-0

بيشتر