آخرین اخبار
بهبود تصویربرداری سلولی بوسیله نقاط کوانتومی جدید

بهبود تصویربرداری سلولی بوسیله نقاط کوانتومی جدید

تیمی از محققان دانشگاه ایلینوی در اِربانا—شمپین و مِـیو کلینیک، یک نوع جدیدی از کاوشگر مولکولی را مهندسی و طراحی کردند که قادر است RNA را در سلول ها و بافت، بدون رنگ های آلی اندازه گیری و شمارش کند.

این کاوشگر بر اساس تکنیک هیبریداسیون در محل (FISH) می باشد، اما از نقاط کوانتومی فشرده برای مشخص کردن مولکول ها و سلول های بیمار به جای رنگ های فلورسنت استفاده می کند. تکنیک هیبریداسیون در محل (FISH) تکنیک اولیه برای تصویربرداری و شمارش mRNA در سلول های منفرد می باشد. اما کاربردهای این تکنیک به دلیل نقص های رنگ های آلی محدود شده است. به عنوان مثال رنگ های آلی برای تصویربرداری در سه بعد خیلی مناسب نیستند و قادر به تصویربرداری و شمارش فقط در یک زمان می باشند. با جایگزینی رنگ های آلی با نقاط کوانتومی فشرده، کاوشگرهای با نقاط کوانتومی فشرده، دارای قابلیت عکس برداری استثنایی در سه بعد و در بازه ی زمانی بیشتری، می باشند. شکل بالا موقعیت نقاط کوانتومی mRNA ها را به صورت نقاط قرمز در سیتوپلاسم یک سلول سرطانی منفرد، نشان می دهد. منطقه آبی نشان دهنده ی هسته ی سلول سرطانی است.
RNA یا اسید ریبونوکلئیک همراه با DNA و پروتئین، سه مولکول درشت اصلی می‌باشد که برای همه ی گونه‌های شناخته شده ی زیستی، ضروری است. RNA اطلاعات را از DNA به سیتوپلاسم حمل می‌کند. به این نوع RNA که اطلاعات را از DNA به ریبوزوم‌ها حمل می‌کند، RNA پیک (mRNA) می‌گویند.


لینک:  
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06740-x

بيشتر