آخرین اخبار
پروتئین هم  نور درهم تنیده تولید کرد!

پروتئین هم نور درهم تنیده تولید کرد!

نوع خاصی از پروتئین ها (فلورسانسی سبز رنگ) می توانند از خود فوتون های فلورسانسی درهم تنیده تولید کنند.

محققان دانشگاه نورس وسترن آمریکا در مقاله ای که در سال 2017 در مجله نیچر به چاپ رسید نشان دادند نوع خاصی از پروتئین ها (فلورسانسی سبز رنگ) می توانند از خود فوتون های فلورسانسی درهم تنیده تولید کنند. از آنجاییکه این فوتون ها دارای کاربردهای زیستی بسیاری هستند تولید آن ها توسط یک بافت زنده می تواند به پیشرفت کاربردی آن و همچنین سازگاری منبع تولیدی فوتون درهم تنیده با بافت زیستی کمک بسزایی انجام دهد. حالت در هم تنیده فوتونی ایجاد شده به دلیل ساختار پروتئینی در مقابل واهمدوسی های محیطی نسبتا مقاوم است. این روش تولید درهم تنیدگی فوتونی پتانسیلی مناسب برای توسعه روش های طیف سنجی کوانتومی و اندازه گیری های کوانتومی در مواد زیستی ارائه می دهد.


منبع: https://www.nature.com/articles/s41467-017-02027-9

بيشتر