به روزترین مقالات
اهمیت نور کند در فناوری های کوانتومی

اهمیت نور کند در فناوری های کوانتومی

در فناوری پردازش اطلاعات کوانتومی، نیازمند ذخیره سازی اطلاعات کوانتومی فوتون¬ها برای مدت زمان طولانی هستیم تا قادر باشیم مجموعه¬ای از عملیات کوانتومی مد نظر را بر روی آنها انجام دهیم.

کند کردن نور که در واقع کم کردن قابل ملاحظه سرعت گروه باریکه نوری می‌باشد، یک راهکار مناسب برای ایجاد زمان لازم برای ذخیره سازی و انجام عملیات کوانتومی بر روی فوتون های موجود در باریکه نوری است. حتی می‌توان با ایجاد چگالش بوز-انیشتین فوتون‌های یک باریکه نوری را تقریبا متوقف ساخت و اطلاعات کوانتومی آنها را ذخیره سازی کرد و یا عملیات کوانتومی مورد نظر را بر روی آنها انجام داد. از طرفی چنانچه سرعت گروه دو پالس اپتیکی را به اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش دهیم، دو پالس کند شده و دارای سرعت گروه یکسان به نحو موثری با یکدیگر اندرکنش خواهند کرد زیرا زمان طولانی تری برای اندرکنش در اختیار دارند. در این فرایند دو پالس نوری به شدت درهم تنیده خواهند شد، و نور در هم تندیده سنگ بنای بسیاری از فناوری‌های کوانتومی من جمله ارتباطات کوانتومی می‌باشد.


منبع: https://www.nature.com/articles/nphoton.2008.139

 
بيشتر