رویدادها
سلسله سخنرانی های تخصصی در حوزه فناوری های کوانتومی بهمن و اسفند 1397

سلسله سخنرانی های تخصصی در حوزه فناوری های کوانتومی بهمن و اسفند 1397