آلبوم تصاویر
يكشنبه 5 شهريور 1396 نخستین همایش فناوری های کوانتومی - شهریور 96
نخستین همایش فناوری های کوانتومی شهریور 96   
1397/3/21 دوشنبه
نخستین همایش فناوری های کوانتومی  شهریور 96   
1397/3/21 دوشنبه
نخستین همایش فناری های کوانتومی - شهریور 96   
1397/5/1 دوشنبه
نخستین همایش فناری های کوانتومی - شهریور 96   
1397/5/1 دوشنبه

نخستین همایش فناوری های کوانتومی  شهریور 96   
1397/3/21 دوشنبه
نخستین همایش فناوری های کوانتومی  شهریور 96   
1397/3/21 دوشنبه