آخرین اخبار
روش نوین تشخیص پزشکی مبتنی بر در‌هم‌تنیدگیِ قطبشیِ فوتون‌ها

روش نوین تشخیص پزشکی مبتنی بر در‌هم‌تنیدگیِ قطبشیِ فوتون‌ها

آقای "شی و همکارانش" از دانشکده فیزیک دانشگاه نیویورک در مقاله ای که در سال 2016 در مجله نیچر به چاپ رسیده است، نشان دادند که فوتون های در هم تنیده درجه ای از همدوسی غیر‌کلاسیکی را از خود نشان می دهند. عبور این جفت‌فوتون‌ها از نمونه زیستی، روش تشخیص پزشکی جدید و منحصر به فردی را در اختیار محققان قرار می‌دهد. از بین رفتن درهم تنیدگیِ قطبشیِ جفت‌فوتون‌ها در عبور از بافت مغزی ناسالم در این آزمایش تأیید شده است.
 


منبع: https://www.nature.com/articles/srep37714

بيشتر