آخرین اخبار
برنامه های انگلستان برای حوزه تحقیقاتی فناوری های کوانتومی

برنامه های انگلستان برای حوزه تحقیقاتی فناوری های کوانتومی

پارلمان انگلستان در سه نشست مجزا با دعوت از متخصصان فناوری و علوم کوانتومی به بررسی اهمیت این دسته از علوم و فناوری‌ها پرداخته است[1]. دانشگاه Glasgow انگلستان به تنهایی بودجه ای برابر 80 میلیون پوند برای توسعه فناوری‌های کوانتومی اختصاص داده است[2]. دولت انگلستان برنامه 80 میلیون پوندی برای توسعه فناوری‌های تصویربرداری کوانتومی اختصاص داده است[3]. انگلستان نیز رویای رهبری جهانی در حوزه فناوری‌های کوانتومی را در سر دارد و برنامه ای 120 میلیون پوندی را برای ایجاد هاب فناوری‌های کوانتومی اختصاص داده است[4]. برنامه کوانتومی دولت بریتانیا آینده 1 میلیارد پوندی را در اقتصاد انگلستان برای فناوری های کوانتومی ترسیم کرده است[5].

بيشتر