کوانتومی بر روی لبه: نور بر مسیر جدیدی برای تکنولوژی کوانتومی می‌تابد

کوانتومی بر روی لبه: نور بر مسیر جدیدی برای تکنولوژی کوانتومی می‌تابد

دانشمندان برای اولین بار، حفاظت از حالت‌های مرتبط با استفاده از مفهوم فیزیکی فریبنده توپولوژی را نشان دادند. این پیشرفت تجربی، مسیری را برای ساختن یک نوع جدید از کوانتوم، یعنی بلوک‌های سازنده برای کامپیوترهای کوانتومی باز می‌کند.