مقاله نشریه Financial Times در مورد سرمایه گذاری کشورها در فناوری‌های کوانتومی

مقاله نشریه Financial Times در مورد سرمایه گذاری کشورها در فناوری‌های کوانتومی

کشورهای مختلف از نظر میزان سرمایه‌گذاری و از منظر سیاستگذاری علم و فناوری در مقوله نوظهور فناوری‌های کوانتومی با یکدیگر مقایسه شده اند.

مقایسه کشورها

کشورهای مختلف از نظر میزان سرمایه‌گذاری و از منظر سیاستگذاری علم و فناوری در مقوله نوظهور فناوری‌های کوانتومی با یکدیگر مقایسه شده اند. شکل زیر نشان دهنده میزان سرمایه‌گذاری تحقیقاتی کشورها و اتحادیه اروپا بر تحقیقات حوزه فناوری‌های کوانتومی است.[1] نشریه Financial Times مقاله ای با عنوان برتری کشورهایی که زودتر در فناوری‌های کوانتومی سرمایه‌گذاری کنند منتشر کرده است[2].

میزان بودجه کشورها بر حسب میلیون یورو اختصاص یافته به فناوری‌های کوانتومی تا سال 2015 میلادی